شرکت

 

محصولاتتحقیقاتدرباره ماتماس با ما

 
 

ENM

ʐ ی

یییی

  USB   ی lithium ion 

ENM

25fA -  250mA

50nV - 5V

USB

IP67

بر ددن تصاور در اندازه بزرگتر م تواند رو انها کلک کن

 

IP57 )

 

بر ددن تصاور در اندازه بزرگتر م تواند رو انها کلک کن

 

 


   :

 

 

 

Amp:    -+ (25fA -  250mA)

Voltmeter :  -+(50nv - 5V )max15V

USB

فلم ها و تصاو :

 

 
   
   

ENM


 hit counter

Home |   |    |  | ی